Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Další důležité informace k zápisu dětí do MŠ

  • Petra Matzová

Vloženo: 6. dubna v 12:55

 

Opatření k zápisu dětí do MŠ vydané MŠMT dne 3.4. 2020

O přijetí dítěte do MŠ rozhodne ředitelka organizace podle platných Kritérií přijetí dítěte do MŠ. V tomto případě tedy nerozhoduje datum doručení Žádosti.

Rodiče si vyberou MŠ, kam chtějí své dítě přihlásit. Přesáhne-li kapacita přijetí do jimi vybrané MŠ, bude zákonnému zástupci nabídnuto místo v jiné MŠ naší organizace.

Zákonní zástupci budou vyrozuměni o přijetí dítěte do MŠ do 30 dnů po samotném zápisu do MŠ,  nejpozději do 4.6. 2020. Seznam registračních čísel dětí bude zveřejněn na webových stránkách MŠ.

Rodiče, kteří posílají Žádost o přijetí dítěte e-mailem s naskenovaným podpisem do jimi vybrané MŠ, musí pak do této MŠ, po odvolání nouzového stavu, dodat originál Žádosti. Nejpozději však do 5 dne po zápise, to je do 10.5. 2020. Případně poslat originál poštou nebo vhodit v uzavřené obálce do schránky MŠ.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti podrobit se pravidelnému očkování. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné době nenavštěvujte osobně lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce písemně prohlásí, že je dítě řádně očkováno a doloží kopii očkovacího průkazu dítěte, jakýmkoliv způsobem – mailem, poštou, vhozením do schránky v uzavřené obálce.

Děkujeme za pochopení.

Pavla Berková, ředitelka organizace

Přílohy