Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Základní informace k přijímání dětí do mateřské školy Trebišovská na školní rok 2022/23

  • Pavla Berková

Vloženo: 23. března v 19:03

Zobrazeno: 852×

 

Zápis dětí do Mateřské školy Kutná Hora

na školní rok 2022/2023

 

 

Město Kutná Hora má zřízené dva právní subjekty Mateřské školy Kutná Hora a Mateřskou školu Pohádka. Proto jsou zřizovatelem určené dva spádové obvody.

 

Mateřské školy Kutná Hora je jeden samostatný právní subjekt, který vykonává svou činnost na osmi odloučených pracovištích

a je plánováno, že od 1.9. 2022 bude v provozu deváté pracoviště organizace Mateřské školy Kutná Hora, MŠ Trebišovská.

 

 

Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude možno doručit od 1.4. 2022 na vybranou MŠ,

 

v níže uvedených pracovištích

 

  • MŠ Benešova 149/I – U Sluníčka
  • MŠ Benešova 149/II – Kytička
  • MŠ Benešova 7 - Pastelka
  • MŠ 17.listopadu – Sedmikráska
  • MŠ Dačického nám. – U Hrádku
  • MŠ Sedlec - U Zámku
  • MŠ Malín – U Skřítků
  • MŠ Kaňk – Paraplíčko

 

  • MŠ Trebišovská – Žádosti se budou přijímat v MŠ Benešova 149/I

 

Po doručení formuláře Žádosti o přijetí dítěte proběhne

Zápis do MŠ v elektronické podobě na ředitelství Mateřských škol dne 5.5. 2022.“

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora si může zákonný zástupce stáhnout ze stránky

 www.ms-kh.cz/ v sekci Pro rodiče.

 

Zákonní zástupci vyplní potřebné osobní údaje a také kontaktní informace (e-mail, telefon) – velmi nutné pro oznámení registračního čísla dítěte. Registrační číslo dítěte bude sděleno zákonnému zástupci mailovou formou. Proto je potřeba na Žádost o přijetí dítěte čitelně vyplnit e-mailovou adresu zákonného zástupce dítěte.

 

Zákonní zástupci podávají pouze jednu Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Formulář Žádosti o přjetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro MŠ Trebišovská bude možno doručit následujícími způsoby.

 

1. Odeslat do datové schránky organizace 6drk47g.

 

2. Odeslat na e-mailovou adresu MŠ Benešova 149/I – U Sluníčka

s elektronickým podpisem zákonného zástupce -

 

3. Vhodit do poštovní schránky na adresu MŠ Benešova 149/I – U Sluníčka s originálem podpisu zákonných zástupců dítěte v uzavřené obálce.

 

4. V nezbytném případě si zákonní zástupci formuláře pro přihlášení dítěte vyzvednou v papírové podobě u okénka na ředitelství Mateřské školy, Benešova 149 ve dnech: pondělí 25.4. 2022 od 8 hodin do 14 hodin nebo v pondělí 2.5. 2022 od 8hodin do 14 hodin. Rodiče si formuláře odnesou domů a vyplněné a podepsané doručí do MŠ Benešova 149/I – U Sluníčka (do poštovní schránky nebo pošlou poštou).

 

U dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je nutno doložit písemné vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora doručte, prosíme Vás, nejpozději do data samotného zápisu, tedy do 5.5. 2022.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy oznámíme na webových stránkách, kde budou zveřejněny seznamy registračních čísel dětí. Rodiče budou seznámeni s registračním číslem dítěte e-mailem po doručení Žádosti o přijetí dítěte do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy bude na základě stanovených kritérií pro přijetí dítěte.

Kritéria přijímání jsou zveřejněna na webových stránkách školy.

 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení je součástí Žádosti o přijetí dítěte.

 

Součástí Žádosti o přijetí dítěte je doložení rodného listu dítěte. Platí, že stačí odeslat prostou kopii rodného listu dítěte dálkovým způsobem.

 

MŠ Trebišovská je stále v rekonstrukci, tudíž nelze zatím mateřskou školu, její prostory navštívit. Až bude možné mateřskou školu navštívit, budou rodiče vyzváni e-mailem nebo telefonicky k návštěvě nové mateřské školy Trebišovská, aby se seznámili s prostředím školy, se vzdělávacím programem, případně s paní učitelkami.

 

 

Děkujeme za pochopení.

 

Bc. Pavla Berková

ředitelka organizace